Společnost Be Healthy d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 7, 4000 Kranj (dále jen: společnost Be Healthy nebo poskytovatel či správce osobních údajů) informuje:

 

Ochrana údajů

Ve společnosti Be Healthy d.o.o. si ceníme vašeho soukromí, proto vaše údaje vždy pečlivě chráníme.

Všechny poskytnuté informace jsou chráněny proti vniknutí neoprávněných třetích stran, což vám zajišťuje bezproblémové a ničím nerušené obchodování s Be Healthy d.o.o..

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být kdykoli změněny nebo doplněny bez předchozího upozornění nebo informování. Používáním webových stránek poskytovatele po změně či doplnění jednotlivec potvrzuje, že se změnami a doplněními souhlasí.


Ochrana osobních údajů znamená:

 - Vaše osobní údaje nikdy žádným způsobem nezneužijeme.

 - Nikdy nebudeme sdílet vaše kontaktní a osobní údaje s žádnou neoprávněnou třetí stranou.

 - Kdykoli se můžete rychle a snadno odhlásit z jakéhokoli našeho e-mailu nebo jiné formy komunikace.

 

Veškeré naše online aktivity jsou v souladu s evropskou legislativou (Nařízení (EU) 2016/697 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR) a úmluvami Rady Evropy (ETS č. 108, ETS č. 181, ETS č. 185, ETS č. 189)) a národní legislativy Republiky Slovinsko (Zákon o ochraně osobních údajů (ZVOP-1, Ur. l. RS, č. 94/07), Zákonem o elektronickém obchodu (ZEPT, Ur. l. RS, č. 96/09 a 19/15) atd.).

Zásady ochrany osobních údajů se zabývají nakládáním s informacemi, které o vás poskytovatel obdrží, když navštívíte a používáte naše webové stránky nebo mu je jinak poskytnete.

 

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují jako identifikovaného nebo identifikovatelného jednotlivce. Jednotlivec je identifikovatelný, pokud jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména poskytnutím identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, informace o poloze, webový identifikátor, nebo uvedením jednoho nebo více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické a kulturní vlastnosti jednotlivce nebo sociální identitu.

 

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává (používá) vaše osobní údaje pro následující účely:

 - Uzavření a plnění smlouvy, včetně plnění vašich objednávek poskytovatelem.

 - Zasílání reklamních e-novinek (běžných, elektronických, SMS a MMS) na Vaši adresu (fyzickou i elektronickou) a Vaše telefonní číslo, které poskytnete poskytovateli.

 - Všechny ostatní účely, se kterými výslovně souhlasíte při spoluprací s poskytovatelem.

 

V případě, že je poskytnutí osobních údajů smluvní povinností, povinností potřebnou k uzavření a plnění smlouvy s poskytovatelem nebo zákonnou povinností, musíte osobní údaje poskytnout; v případě, že osobní údaje neposkytnete, nemůžete s poskytovatelem uzavřít smlouvu, ani poskytovatel nemůže na základě smlouvy plnit služby nebo dodávat produkty, neboť nedisponuje potřebnými údaji k plnění smlouvy.

 

Poskytovatel provádí automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů, včetně vytváření profilů.

 

GDPR

V moderní společnosti je právo na soukromí jedním z nejdůležitějších lidských práv. V souladu s tím Evropský parlament a Rada přijaly v roce 2016 nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018. Nové Obecné nařízení se vztahuje na všechny společnosti, které využívají nebo jakýmkoli způsobem zpracovávají osobní údaje občanů EU. Obecná vyhláška stanoví jednotná pravidla ochrany osobních údajů v EU a některé hmotněprávní a procesní otázky ve Slovinsku budou upraveny i v novém Zákoně o ochraně osobních údajů (ZVOP-2).

Podle nové úpravy dává jednotlivec, ke kterému se osobní údaje vztahují, svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, jednotlivci jsou dále představeny účely, kterých se bude jeho souhlas týkat.

 

Co můžete jako náš uživatel očekávat od zavedení a opatření GDPR?

 - Právo odvolat souhlas

 - Právo na přístup k osobním údajům

 - Právo na změnu osobních údajů

 - Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

 - Právo na omezení zpracování

 - Právo na přenositelnost údajů

 - Právo vznést námitku proti zpracování

 - Právo podat stížnost u dozorčího orgánu

 - Právo na účinný prostředek nápravy

 

 

Osobní údaje

Poskytovatel v souladu s účely definovanými v těchto zásadách shromažďuje tyto osobní údaje: základní údaje o uživateli (jméno a příjmení, adresa bydliště), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) a údaje související s komunikací týkající se objednávek.

 

Uchovávání osobních údajů

Poskytovatel bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny a dále zpracovávány. Ty osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává na základě osobního souhlasu fyzické osoby, uchovává Poskytovatel trvale, a to až do odvolání tohoto souhlasu fyzickou osobou.

 

Svoboda volby

Informace, které o sobě poskytujete, máte pod kontrolou vy. Pokud se rozhodnete neposkytnout své údaje poskytovateli, nebudete mít přístup k určitým stránkám nebo funkcím na webu.

Uživatelé, kteří se chtějí odhlásit z odběru newsletteru nebo chtějí požádat o vymazání svých údajů, nás mohou kontaktovat prostřednictvím naší e-mailové adresy info@futunatura.cz nebo mohou upravit své nastavení prostřednictvím následujícího odkazu >>.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, napište nám na: info@futunatura.cz 

 

Automatické zaznamenávání informací

Kdykoli vstoupíte na webovou stránku, automaticky se zaznamenají obecné, neosobní informace (počet návštěv, průměrná doba návštěvy webu, navštívené stránky) (nikoli jako součást přihlášení). Tyto informace používáme k měření atraktivity našich webových stránek a ke zlepšení obsahu a použitelnosti. Vaše údaje nepodléhají dalšímu zpracování a nejsou předávány třetí straně.

 

Poskytovatel vynakládá velké úsilí na zajištění bezpečnosti osobních údajů. Vaše data jsou vždy chráněna před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným odhalením.

 

Jakékoli změny našich zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této webové stránce.

Používáním webových stránek jednotlivec potvrzuje, že přijímá a souhlasí s celým obsahem těchto zásad ochrany osobních údajů.

Poskytovatel vynakládá velké úsilí na zajištění bezpečnosti osobních údajů. Vaše data jsou vždy chráněna před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným odhalením.

 

Aktualizováno: 25. dubna 2018